финанси > прогноза


БВП ще се ускори до 3.9% през 2018 г.

Министерство на финансите публикува пролетната макроикономическа прогноза, която отчита по-благоприятните очаквания за развитието на световната и европейска икономика в сравнение с есенната прогноза за 2017 г.

Според прогнозата през 2018 г. световната икономика ще отчете 3.9% реален растеж, а европейската – 2.3%.


Ръстът на БВП ще се ускори до 3.9% през 2018 г., като вътрешното търсене ще продължи да бъде водещо. Частното потребление слабо ще се ускори, подкрепено от подобреното доверие на потребителите и реалното увеличение на разполагаемия доход на домакинствата.

Това е записано в пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, която отчита по-благоприятните очаквания за развитието на световната и европейска икономика в сравнение с есенната прогноза за 2017 г.

Според анализа инвестиционната активност ще бъде движена основно от повишението на публичните инвестиции. Очакванията са за ускорение на общия износ поради по-ниската база от предходната година и очакваната благоприятна динамика през 2018 г., което заедно с повишените растежи на вътрешното търсене ще подкрепи нарастването на вноса. В резултат се очаква отрицателният принос на нетния износ към БВП да нарасне.

Темповете на растеж на БВП ще останат сравнително високи през целия прогнозен период. Икономическата активност слабо ще се забави до 3.8% през 2019 г., поради низходящата динамика при вътрешното търсене и ще достигне 3.7% в периода 2020–2021 г.

Вътрешното търсене ще остане водещо за растежа на БВП по линия както на потреблението, така и на инвестициите. Докато инвестиционната активност се очаква умерено да нарасне, по-ниският прираст на заетостта и реалните доходи ще се отрази в леко забавяне на растежа на частното потребление. Очаква се негативният ефект върху БВП по линия на нетния износ да се свие до около 0.8 пр.п. през 2020 и 2021 г.

Очакванията за инфлацията са повишени за целия прогнозен период предвид отчетената динамика през 2017 г. и първите два месеца на 2018 г.

Рисковете пред реализирането на прогнозата продължават да са свързани основно с развитието на външната среда и динамиката на международните цени, както и с неблагоприятните демографски тенденции в страната.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер