финанси > застраховане


Рискът “Пожар” или как да не ви пламне главата

Превенцията е единственият разумен подход за ограничаване на бъдещи вреди

Съвети на Застрахователен брокер Балкан, които могат предотвратят, както огромни материални загуби, така и загубата на човешки живот

Рискът "Пожар" е един от най-честите рискове, свързани с тотално погиване на имуществото, особено възникнал в тъмната част от денонощието. Риск, който нанася вреди на трети лица и трудно може да се ограничи без намесата на специализираните служби.

Можем да отбележим няколко основни пункта, които са важни за превенцията на застраховани имущества:

- сградите и съоръженията да отговарят на законовите изисквания за пожаробезопаснаст , включително документално - освен необходимите разрешителни, да се изпълняват предписанията на Пожарните служби в срок; т.е. пожарогасителите да са в срок на годност, при пожарните кранове с макари - маркучите да се проверяват, защото ако са стари, може да не функционират при необходимост; спринклерната инсталация да е в готовност; датчиците за дим да са свободни; да е осигурен непрекъснат достъп до хидрантите; пожароизвестяването, да се следи от дежурен служител и т.н.

- да се изпълняват вътрешни правила и инструкции за ползване на съоръжения, за работен процес, за съхранение на стоки, материали и т.н., свързани с пожаро- безопасността на обектите;

- на машини, съоръжения и оборудване да се прави редовна профилактика

- лесно-горими материали, опаковки и продукция, да се съхраняват на специални места;
да се държат леснодостъпни противопожарните инсталации - пожарни кранове, пожароизвестителни системи, пожарогасители и т.н.

- персоналът да минава необходимия инструктаж периодично, съгласно правилника на фирмата;

- рисковите звена и производства, да се изолират в отделни помещения (вкл. с огнеопорни врати, стени), с цел ограничение на възможни щети;

- електрическата система, да е в изправност, както и уредите включени към нея;

- ползването на специалисти по "оценка на риска", които да изготвят доклад за слабите места и препоръки за промяна на системите за пожаробезопасност за по-ефективна защита;

Застрахователен брокер Балкан има ангажимента, да консултира клиентите по въпросите, свързани със застрахованите имущества и пожарообезопасеността на обектите и съоръженията.

Превенцията е единственият разумен подход за ограничаване на бъдещи вреди. Съветите на Застрахователен брокер Балкан могат да предотвратят, както огромни материални загуби, така и загубата на човешки живот.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер