финанси > застраховане


Партньорство, от което печели българския износ

Българска Агенция за Експортно Застраховане има силни партньори в чужбина при осъществяване на застрахователната дейност

Всекидневната работа на БАЕЗ ЕАД не би била възможна без международното сътрудничество с организации в различни области – управление на риска, застраховане, регреси по изплатени застрахователни обезщетения и др.

„Българска Агенция за Експортно Застраховане” ЕАД е застрахователно дружество, създадено с цел да бъде помощник и трамплин на българските износители на международните пазари.

Първият и основен продукт, който предлага, е застраховка на търговски рискове по износни сделки (т.е. риска от неплащане на дължимо вземане и изпадане в несъстоятелност на техните чуждестранни контрагенти), както и т.нар. нетърговски или политически рискове (рисковете в държавата, за която е предназначена стоката или услугата, предмет на износа - бунтове, стачки, ембарго, мораториум върху плащанията и други подобни рискове, които не са свързани с компанията-контрагент).

Всекидневната работа на БАЕЗ ЕАД не би била възможна без международното сътрудничество с организации в различни области – управление на риска, застраховане, регреси по изплатени застрахователни обезщетения и др.

На първо място би могло да бъде посочено сътрудничеството на БАЕЗ с Credit Alliancе. Това е международна организация, в която членуват почти всички експортни застрахователи, както и кредитни агенции, банки и компании, опериращи в областта на международната търговия и факторинга от цял свят.

Като член на Credit Alliancе БАЕЗ има осигурен достъп до данни за близо 50 милиона фирми от цял свят. Това членство дава на БАЕЗ достъп до:

- кредитни доклади с актуална информация за собственици, капитал, основна дейност, обслужващи банки, както и финансови данни и коефициенти за търсените компании;
- по-ефективно управление на риска чрез получаване на препоръчителни кредитни лимити за тези компании, както и точни и навременни кредитни оценки на длъжниците;
- информация за просрочени плащания и изплатени щети;
- мониторинг на финансовото състояние на длъжниците на клиентите на БАЕЗ;
- проследяване на случаи на неплащане по застрахователни полици и на други експортни застрахователи - членове на Credit Alliancе;
- консултация с местни експерти от различни държави, включително юристи и специалисти по събиране на вземания, в случай на изплащане на щети при просрочия или изпадане в несъстоятелност на чуждестранния длъжник.

Като цяло членството на БАЕЗ в Credit Alliancе предоставя възможност за глобално управление на експортния риск и ползване на опита на други членове с подобна на БАЕЗ дейност.


От съществено значение за Агенцията е и членството й в Пражкия клуб на експортните застрахователи - организация към Бернския съюз (Berne Union) - Международен съюз на застрахователите на кредити и инвестиции.

Пражкият клуб е създаден през 1993 г. от Бернския съюз с финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD) и е кръстен на града, в който е проведено учредителното заседание, следвайки традицията за кръщаване, започната от Бернския съюз.

В началото членове на Пражкия клуб са агенции за експортно застраховане от Централна и Източна Европа, но в последствие критериите за членство се разширяват и се включват и агенции от Азия и Африка.

Днес Пражкият клуб е съставен от 37 члена от цял свят с доста внушителни цифри, описващи тяхната дейност към края на 2011 г.: обемите на застрахователния бизнес достигат 22,2 милиарда щ.д., премийният приход – 241.94 млн. щ.д., а изплатените щети – 896.04 млн. щ.д.

Някои от по-големите експортни застрахователи са едновременно членове и на Бернския съюз, като ECIC SA – Южна Африка, EGAP – Чехия, EXIMBANKA SR – Словакия, KUKE – Полша, MEHIB – Унгария, SID – Словения, THAI EXIMBANK – Тайланд.

Ползите за членовете на Пражкия клуб са многобройни:

- Пражкият клуб подкрепя членовете си при разработване и въвеждане на схемите и продуктите за застраховане на кредити и инвестиции;
- Минимум 2 пъти годишно Пражкият клуб организира срещи за разглеждане на технически въпроси и провеждане дискусии от интерес за неговите членове;
- благодарение на близките връзки, представители от Бернския съюз често са канени като говорители на срещите на Пражкия клуб, организират също  работни дискусии и семинари;
- Предоставя или улеснява получаването на информация и помощ при конкретни запитвания от членовете си.


Като цяло Пражкият клуб може да се нарече „място”, „мрежа от контакти” или система за подпомагане развитието на дейността на нови и разрастващи се застрахователи на експортни кредити и инвестиции;

Не на последно място като значение трябва да бъде отбелязано и изграденото стратегическо партньорство на БАЕЗ на двустранна основа с експортно-застрахователни и кредитни агенции от различни страни, като с някои от тях БАЕЗ има сключени специални споразумения за сътрудничество - Германия, Франция, Белгия, Холандия, Австрия, Италия, Гърция, Норвегия, Русия, Украйна, Беларус, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Полша, Сърбия и Черна гора, Македония, Румъния, Хърватия, Босна и Херцеговина, Китай, Индия, Узбекистан, Иран, Египет и др.

Това сътрудничество подпомага дейността на БАЕЗ в много отношения – проучване на финансовото състояние на чуждестранните контрагенти на българските износители, съдействие при събиране на просрочени вземания от длъжници в съответната държава, събиране на информация за правната рамка, система и практика в тази област и др. 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер