финанси > банки


КВС Груп придобива Обединена българска банка и Интерлийз, става най-голямата банково-застрахователна група в България

Комбинацията от СИБАНК и ОББ ще доведе до създаването на третата най-голяма банкова група в България по отношение на активи, с пазарен дял от приблизително 11%

Вследствие на това придобиване КВС ще стане активна и на лизинговия пазар, а също и на пазара на управление на активи и факторинг в България, като ще предлага на своите клиенти пълния набор от банкови услуги.

Белгийската КВС Груп (КВС) и Националната банка на Гърция (NBG), гръцката компания-майка на Обединена българска банка (ОББ), постигнаха вчера споразумение, с което КВС придобива собствеността на:

- ОББ (99.9%), четвъртата по големина банка в България по отношение на активи с 8% пазарен дял в края на септември 2016 г. (11% пазарен дял при клиенти - физически лица и 8% пазарен дял при корпоративни клиенти) и; 

- Интерлийз (100%), третият по големина доставчик на лизингови услуги в България с 13% пазарен дял, 

на обща стойност от 610 милиона евро. КВС ще използва собствени ресурси/ налични средства за плащане в брой на цената за придобиване. 

Преди приключване на сделката ОББ възнамерява да направи извънредно плащане на дивиденти към NBG на стойност 183 милиона евро, което подлежи на одобрение от страна на Българската народна банка. В покупната цена са взети под внимание 183-те милиона евро извънреден дивидент, като цената се равнява на 1.10 пъти от очакваната за 2016 г.  балансова стойност на активите на ОББ и Интерлийз и на 1.29 пъти от очакваната за 2016 г. балансова стойност след корекция с обезценки на стойност 81 милиона евро на собствения капитал, които КВС идентифицира по време на процеса на дю дилиджънс (прегледа на документацията).

Придобиването ще има много ограничен ефект върху солидната капиталова позиция на КВС (-54 базисни пункта), като собственият капитал от първи ред (CET1) ще се задържи (през третото тримесечие на 2016:  15.3%) много над регулаторния минимум на капиталовите изисквания. 

КВС присъства в българския банков сектор от 2007 г. със своето дъщерно дружество СИБАНК. Комбинацията от СИБАНК и ОББ ще доведе до създаването на третата най-голяма банкова група в България по отношение на активи, с пазарен дял от приблизително 11%. Потенциалните синергии (както за приходите, така и за разходите) се изчисляват на приблизително 20 милиона евро (преди данъци до 2023)

КВС присъства също и в българския застрахователен сектор с дъщерното си дружество ДЗИ, което е активно както в общо, така и в животозастраховане.

"Значително ще засилим и затвърдим настоящата си позиция на българския пазар и ще имаме възможност да играем основна роля в подпомагането на местната икономика", каза Петър Андронов (първият вляво), Главен изпълнителен директор на СИБАНК и Кънтри мениджър за България.

Заедно, СИБАНК-ОББ и ДЗИ ще се превърнат в най-голямата банкозастрахователна група в България, един от основните пазари за КВС.

Страната може да се похвали със силни основни макроикономически показатели, докато в същото време степента на проникване на финансовите услуги е все още недостатъчна в сравнение с развитите западноевропейски пазари.  

Вследствие на това придобиване КВС ще стане активна и на лизинговия пазар, а също и на пазара на управление на активи и факторинг в България, като ще предлага на своите клиенти пълния набор от банкови услуги. 

Приключването на сделката подлежи на регулаторно одобрение от страна на Българската народна банка (БНБ) и на Комисията за финансов надзор на Република България (КФН); също така, трябва потвърждение и от Националната банка на Белгия (NBB) / Европейската централна банка, както и одобрение във връзка с анти-монополното законодателство.

Страните-участнички в сделката очакват тя да бъде приключена най-късно през второто тримесечие на 2017 г.

Йохан Тейс, Главен изпълнителен директор на KBC Group, направи следния коментар: “Придобиването на Обединена българска банка е логична и важна стъпка в разширяването на КВС в Централна и Източна Европа, което започна преди почти две десетилетия. КВС има присъствие в България от 2007 г., когато придоби СИБАНК и ДЗИ. През 2009 г. България беше определена като основен пазар в стратегията на КВС Груп. В стратегията на КВС се казва, че групата иска да бъде пазарен лидер на своите основни пазари, т.е. да бъде сред първите три в банкирането и сред първите четири в застраховането. Комбинацията от СИБАНК и ОББ ще се превърне в третата най-голяма банка в страната, като това ще позволи на КВС значително да подобри настоящата си девета позиция. Това придобиване дава високи възможности за синергии, които добавят значителна стойност за нашите акционери. Заедно с ДЗИ, ОББ-СИБАНК ще превърне КВС в истинска група-еталон в банковото застраховане в България, в полза на клиентите, служителите и всички заинтересовани страни”.

Люк Хисенс, Главен изпълнителен директор за Международни пазари на КВС и Председател на надзорните съвети на СИБАНК и ДЗИ добави:  “Тази сделка представлява уникална възможност за подсилване на позицията на КВС в България. Както СИБАНК така и ОББ, се представиха много добре по време на Прегледа на качеството на активите и стрес тестовете, проведени през месец август 2016 г. от Българската народна банка, когато здравите  капиталови позиции на двете банки бяха потвърдени.

Също така, КВС ще има възможност да сподели своето ноу-хау и значителния си опит в областта на банковото застраховане, лизинга, управлението на активи и факторинга. Убедени сме, че както служителите, така и клиентите на ОББ и СИБАНК ще се облагодетелстват значително от близкото сътрудничество и бъдещото сливане на двете компании.” 

Петър Андронов, Главен изпълнителен директор на СИБАНК и Кънтри мениджър за България приветства днешното споразумение: “С нетърпение очакваме да започнем да работим в близко сътрудничество с колегите от ОББ. Придобиването на ОББ ще ни даде възможност веднага да увеличим пазарния си дял както при кредитите, така и при депозитите. Значително ще засилим и затвърдим настоящата си позиция на българския пазар и ще имаме възможност да играем основна роля в подпомагането на местната икономика.”

България: солидни макроикономически показатели и засилена консолидация в банковия сектор


България е страна със средно голям пазар в региона на Югоизточна Европа, с население от 7.4 милиона. През последните няколко години в страната се наблюдава по-висок икономически растеж/БВП в сравнение с други основни пазари на КВС - Белгия и Чешката република. По-високото ниво на растеж на БВП се очаква да продължи и през следващите години (3.7 % средно в сравнение с очакваните 1.5% за Европейския съюз за периода 2017-2019 г.).

Членството на България в Европейския съюз повлия благоприятно (тя е страна-членка от 1 януари 2007 г.), както и близкото сътрудничество със страните от ЕС (две-трети от износа на страната е за ЕС, като също се възползва и от структурните фондове и преките чуждестранни инвестиции). От 1997 г. насам е във валутен борд и нейната валута, българският лев, е свързана с еврото. Разумната фискална политика на България води до ниско съотношение на публичния дълг (предвижда се то да е 28% от БВП през 2016 г.) и бюджетен излишък.

Подобно на други Централни и Източноевропейски пазари, българският банков сектор в момента не е достатъчно наситен, както става видно от съотношението активи/БВП за 2015 г., което за България е 107%, в сравнение със средното от 345% за страните членки на ЕС. Българските банки основно са собственост на чуждестранни, международни финансови институции. Концентрацията в българския банков сектор е все още ниска, но е започнала да се увеличава, като първите пет банки притежават приблизително 60% от пазара на кредити и депозити.

Недостатъчното проникване на банковия сектор в съчетание с по-високи от очакваните нива на икономически растеж се очаква да се превърне в един от ключовите фактори за високия растеж на българския пазар, който става все по-значим за КВС Груп.

Присъствие на KBC в България (www.cibank.bg, www.dzi.bg, www.kbc.com)


През 2007 г. КВС придоби СИБАНК и ДЗИ. Сътрудничеството в областта на банкозастраховането между ДЗИ и СИБАНК значително нарасна през последните години.

В момента СИБАНК е на девета позиция по отношение на общите активи. Банката обслужва своите 250 000 клиенти физически лица и малки и средни предприятия чрез мрежата си от приблизително 100 клона и офиса и чрез електронните си канали. Застрахователната дейност се извършва през различни канали. СИБАНК е универсална банка, фокусирана върху предоставяне на услуги за финансиране и спестявания за домакинства. Банката предлага на пазара богата гама от финансови услуги, като използва успешния дистрибуционен модел на КВС за банкозастраховане. Активите на СИБАНК са на стойност 1.5 милиарда евро (към деветмесечието на 2016 г.), кредитен портфейл от 0.8 милиарда евро и депозити на стойност 0.8 милиарда евро.

ДЗИ оперира както на пазара на общо застраховане, така и в животозастраховането, с пазарен дял съответно от 12% и 11%.

ОББ: платформа за разширение и синергия (www.ubb.bg, www.nbg.gr )


ОББ е основана през 1992 г. от сливането на 22 български регионални търговски банки и от 2000 г. до този момент е била част от финансовата група на Националната банка на Гърция (NBG).

ОББ обслужва физически лица, малки и средни предприятия и корпоративни клиенти, и предлага пълния набор финансови и банкови продукти, между които инвестиционно банкиране, застраховане, взаимни фондове, брокерски и лизингови услуги чрез свои дъщерни дружества.  Клоновата мрежа на ОББ се състои от 190 клона и офиса и 691 банкомата в топ локации в цялата страна.

ОББ е четвъртата по големина банкова група по отношение на общите активи (3.7 милиарда евро), с пазарен дял от 8% в края на септември 2016 г. ОББ обслужва приблизително 900 000 клиенти-физически лица, с пазарен дял от 11% при ритейл кредитите. Също така, ОББ има силно присъствие в корпоративното банкиране, с 8% пазарен дял при корпоративните кредити. 

ОББ има дълъг опит в осигуряването на добра печалба преди провизии.  Банката има здрава капиталова позиция (съотношение на капитал от първи ред от 27.8% в края на третото тримесечие на 2016) и докладва най-високото съотношение на капитал от първи ред сред големите банки както при базовия сценарий, така и при утежнения сценарий на  проведения наскоро през 2016 г. Преглед на качеството на активите/Стрес тест. Съотношението между разходи и приходи възлиза на 47% през 2015, което я поставя сред най-ефективните банки в сектора.

ОББ е част от NBG Group, една от най-големите финансови групи в Гърция, успешно оперираща от повече от 160 години. NBG оперира на пазарите в 11 страни и контролира, освен ОББ, още 8 банки и 53 компании, предлагащи финансови и други услуги, с над 20 000 служители. NBG се търгува на Фондовата борса в Атина от създаването си през 1880 г. От месец октомври 1999 NBG се търгува също и на Нюйоркската фондова борса.

Интерлийз, 100% дъщерно дружество на NBG, е добре позната марка, с 21-годишно присъствие на пазара. Тя е третата по големина компания-доставчик на лизингови услуги в България със значителен пазарен дял във всички основни категории активи.

o Лизинг на оборудване: 15.7%
o Лизинг на коли: 13.4%
o Товарни автомобили: 10.4%
o Недвижими имоти: 8.9%
и представлява платформа за по-нататъшен растеж за КВС.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер