финанси > БАЕЗ Обяви


Заявление за допускане до участие в конкурс за избор на доставчик на ЗФИС

08.02.2019 Образец 1

Заявление за участие в конкурс за доставчик на скоринг модел на Българска агенция за експортно застраховане ЕАД

До: БАЕЗ ЕАД  София 1301, Бул Александър Стамболийски ” № 55 ет. 1
От:  ...................................................................................................................................
(наименование на участника)

Седалище и адрес на управление: .............................................................................................
ЕИК: ...........................................................
Адрес за кореспонденция: .........................................................................................................
Телефон: ...................................................
E-mail: .......................................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
1. С настоящото изразяваме нашето желание за участие в обявения от Вас конкурс.
2. Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявения от Вас конкурс и се задължаваме да спазваме всички условия, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че представляваният от нас участник   е / не е  /невярното се зачертава/ свързано лице с друг участник в конкурса за избор на доставчик.
4. Приложено Ви предоставяме Удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл.87, ал.6 от ДОПК.
5. Изисквания към участниците:
Технически и професионални способности
Отговор
1. Критерии

Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на обявата, проекти/дейности свързани с изграждане и валидиране на скоринг и рейтинг модели за други финансови институции в България и други страни от ЕС;


2.  КритерииУчастникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания:
1 (един) ръководител Проект – трябва да има висше образование в областта на анализа и разработването на скоринг модели; минимум пет години професионален опит като ръководител проекти; да е бил ръководител на минимум 3 осъществени проекта;
Минимум 2 (двама) бизнес анализатори – поне 1 (един) от които трябва да отговаря на следните изисквания: висше образование в областта на математиката и/или информатика/статистика; минимум пет години професионален опит, от които поне три години като бизнес анализатор; участие в минимум  3 осъществени проекта като бизнес анализатор;
Минимум 3(трима) аналитични специалисти – поне 2 (двама) от които трябва да имат минимум пет години професионален опит като анализатор/разработчици, свързан с разработване и внедряване на скоринг модели;
Минимум 1 (един) специалист по качеството, който трябва да притежава минимум пет години професионален опит

3. Критерии

Участникът да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалент).
Участникът да притежава валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 (или еквивалент) за проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи.

4. Критерии

Участника трябва да представи информация за клиенти с изградена от него скоринг модели;


Референции от други фирми за извършени проекти в областа на изграждане и внедряване на скоринг модели;


Приложения:
1. Удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл.87, ал.6 от ДОПК.


Дата …………………..г.                ДЕКЛАРАТОР: .............................................
(дата на подписване)                                                                 (подпис и печат)            Обява за допускане до конкурс за избор на доставчик на ЗФИС
Дата: ….01.2019

Обявя за конкурс за избор на доставчик на скоринг модел за оценка на кредитния риск и определяне на кредитен лимит на БАЕЗ ЕАДБАЕЗ ЕАД обявява конкурс за изграждане, внедряване и поддръжка на  Скоринг модел за оценка на кредитния риск и определяне на кредитен лимит.

Предметът на конкурса е изграждане, внедряване и поддръжка на програмен продукт, който следва да осигури автоматизация на дейностите по оценка на кредитния риск, осъществявани в БАЕЗ ЕАД, чрез единно стандартизирано софтуерно решение, включващo оценка на кредитния риск и определяне на кредитен лимит на купувачите на кандидата за застраховане, въз основа на Скоринг модел.

Предложеният Скоринг модел и алгоритъм трябва да дава оценка на кредитния риск на купувачите на кандидата за застраховане, както и на съответния кандидат за застраховане, отчитайки политическите и търговски рискове на държавата на купувача, както и спецификите на сектора, в който той оперира.

Моделът следва да обхваща цялата налична информация за купувача и кандидата за застраховане, включително информация относно морал на плащане, финансова и търговска информация, идваща от външни и вътрешни източници (исторически данни на застрахователя, както и информация предоставена от външни кредитни агенции и регистри).

Изискванията, на които трябва да отговаря Скоринг моделът са както следва:
Процесът по оценка на кредитния риск трябва да включва следните три фази – определяне на скоринг, кредитен рейтинг и определяне на индивидуален кредитен лимит в зависимост от договорения кредитен период между купувача и кандидата за застраховане и на общ кредитен лимит за купувача.
Алгоритмите за определяне на кредитен лимит за краткосрочен търговски риск и за средносрочен и дългосрочен риск трябва да са базирани на нивото на риск на купувача, отчитайки ограниченията и лимитната рамка по отношение на нивото на максимална експозиция, която може да се поеме от застрахователя.
Моделът следва да се базира и да отчита цялата налична финансова информация за купувача на кандидата за застраховане, моралът му на плащане на база на исторически данни на застрахователя или информация предоставена от външни кредитни агенции, наличие на предходни взаимоотношения между купувача и на кандидата за застраховане, спецификите на сектора, в който оперира купувача, както и риска на държавата, в която оперира купувача.
Моделът следва да се калибрира и валидира на база комбинация от данни относно историческото представяне на портфейла на застрахователя, както и от външно предоставени данни от доставчика (данни за представянето, моралът на плащане и платените щети).

Допълнителни изисквания към изграждането на информационната система:
Бизнес процесите трябва да бъдат проектирани независимо един от друг с цел надграждане, разширяване и обслужването им;
Скоринг моделът трябва да е максимално параметризируем и да позволява настройка и промяна на параметрите през администраторски (потребителски) интерфейс;
Моделът трябва да бъде гъвкав и лесно адаптивен, при промени в нормативната, бизнес и технологична среда, водещи до промени в бизнес процесите.

Компаниите следва да могат да предоставят:
Изграждане и внедряване на посочените по-горе функционалности и автоматизирането им;
Тестване и валидиране на Скоринг модела;
Обучение на персонала за работа с модела;
Поддръжка и развитие на Скоринг модела.

Целта на обявата е избор на компании, които да бъдат допуснати до конкурса за избор на доставчик за изграждане, внедряване и поддръжка на Скоринг модел за оценка на краткосрочен търговски риск и на средносрочен и дългосрочен риск на купувачи на кандидати за застраховане на БАЕЗ ЕАД.

Компаниите, които желаят да бъдат допуснати до конкурса следва да подадат заявление за участие по образец. Заявлението се подава в оригинал на адреса на управление на БАЕЗ ЕАД:
БАЕЗ ЕАД
Гр. София 1301
Бул. Ал. Стамболийски №55, ет.1

Срок за подаване на документи: 28.02.2019г.

До всички компании, подали заявление за участие ще бъде изпратено писмено уведомление за решението на БАЕЗ ЕАД.

Информация по чл. 13 от Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (Регламент (ЕС)2016/679) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ ЕАД, ЕИК 121769212, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ,,Александър Стамболийски“ № 55, ет. 1, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.
Предоставените от Вас лични данни, в хода на участието Ви в горепосочения конкурс, се събират, обработват и съхраняват от БАЕЗ ЕАД, единствено с цел провеждането на конкурса, респективно последващите от това действия.
Информацията, събрана в хода на провеждане на конкурса, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.
Представените в хода на провеждане на конкурса лични данни се съхраняват от БАЕЗ ЕАД за срок от три години на неодобрените кандидати.
БАЕЗ ЕАД осигурява необходимите организационни и технически мерки за защита на Вашите лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.   
Всяко физическо лице има право на достъп до неговите личните си данни, които се обработват от БАЕЗ ЕАД, право на изтриване, право на коригиране и право на ограничаване на обработването на същите при условията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото българско законодателство.
Ако считате, че правата Ви по защита на личните данни са нарушени, можете да подадете жалба до БАЕЗ ЕАД, на посочения  по-горе адрес, до Комисията за защита на личните данни, както и да защитите правата си по съдебен ред.


Гр. София                                    Дата:08.02.2019 г.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер