финанси > застраховане


Панайот Филипов: Основната мисия на БАЕЗ е да стимулира българския износ и да намали риска на компаниите при осъществяване на тяхната дейност

Изпълнителният директор на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) пред exporter.bg за това, че все по-голям брой български компании се обръщат към БАЕЗ за осигуряване на застрахователно покритие при работа на отложено плащане

„Целта на агенцията е са осигури на българските компании адекватни решения за осъществяване на търговската им дейност, да бъде пълноценен партньор при управлението на риска, да насърчава разширяването на бизнеса им на нови пазари, чрез поделяне на риска, както и да гарантира сигурността на техните вземания. БАЕЗ осъществява подкрепа на компании в приоритетни за икономиката на страната отрасли“, казва Панайот Филипов.

Г-н Филипов, 2018 г. – добра ли бе тя за БАЕЗ? Кои бяха активностите, които във финансово, организационно и иновационно отношение, белязаха дейността на агенцията? Кои са най-важните неща, които тя свърши?

- Изминалата година беше изключително успешна за Българската агенция за експортно застраховане. Целите, които бяха заложени са постигнати, като за 2018 г. беше отчетено преизпълнение на бюджета със 103 %. Благодарение на натрупания опит и богатата база данни, с която БАЕЗ разполага и която постоянно се обновява, успяваме да предложим бързи и ефективни решения на нашите клиенти. През 2018 г. е постигнато одобрение на кредитни лимити от 89%, което показва позитивен тренд спрямо 2017 г. Клиентското ни портфолио се разшири с няколко големи клиента, като беше осигурено застрахователно покритие на фирми от отрасли не така силно застъпени до момента при нас. Внедрената през 2017 г. онлайн платформа BAEZ.net се утвърди като основен канал на информация, минимизира  административната тежест и осигури на нашите клиенти достъп до информация в реална среда.

Осъзнават ли българските малки и средни предприятия колко важен инструмент за повишаване на тяхната експортна конкурентоспособност е експортното застраховане?

- Българските компании, които стъпват на международни пазари, развиват бизнеса си все по-професионално, което включва предварително проучване на новите им бизнес партньори и осигуряване на застрахователно покритие за вземанията си от тях. Само за последната година обема от застраховани обороти при нас е над два милиарда лева, което от своя страна показва, че все по-голям брой български компании се обръщат към БАЕЗ ЕАД за осигуряване на застрахователно покритие при работа на отложено плащане. Отчитаме ръст не само в оборотите, но и в броя на застрахованите контрагенти, което от своя страна показва, че клиентите ни предоставят балансирано портфолио от вземания. Българските компании износители, виждат сигурност и спокойствие чрез сключване на такъв тип застраховка, както и сериозно конкурентно предимство при опити за стъпване на международни пазари. Навлизането на нови пазари освен ползите за бизнеса носи след себе и редица рискове и опасности, като зачестяват случаите на измами през последните месеци.

Какъв процент от българските предприемачи разбраха колко полезно е да застраховат финансовия риск и че вземанията са актив, който заслужава да бъде защитен?

- През изминалата година БАЕЗ ЕАД взе активно участие в различни събития, чиято основна цел беше да запознае българските компании, с рисковете, които могат да срещнат при излизане на международните пазари, както и  възможностите за тяхното преодоляване, чрез предоставяне на възможност на българските износители да работят при по-облекчени и конкурентни условия с техните партньори. Могат да предложат отсрочване на плащането по сделката, избягвайки работата на авансово плащане, предоставянето на допълнителни гаранции и издаването на акредитиви. По този начин компаниите ще могат по-ефективно да управляват своята ликвидност, като в същото време могат да получат и допълнително оборотно финансиране от търговски банки. Постоянна цел пред Агенцията  е да достигне до по-голям брой фирми, които да опознаят ползите от застраховката на вземания, като основно конкурентно предимство при опити за интернационализация.

Преодоляна ли е практиката да идват при вас едва след като се „опарят“?

- Въпреки данните, които показват че експортното застраховане е вече осъзната необходимост, все още една не малка част българските компании не оценяват достатъчно финансовия риск, т. е рискът от ликвидни кризи и фалити на техни контрагенти в други държави. Част от клиентите, особено по-големи компании и такива с чуждестранен мениджмънт, сами узряват за решението да се обърнат към Застрахователя.

"Изминалата година беше изключително успешна за Българската агенция за експортно застраховане. Целите, които бяха заложени са постигнати, като за 2018 г. беше отчетено преизпълнение на бюджета със 103 %", казва Панайот Филипов.

Това е логично, защото застраховането на всякакъв вид финансови и в частност кредитни рискове е обичайна практика в държавите от Западна Европа, където в повечето случаи е ситуирана компанията-майка. В световен мащаб през последните години са регистрирани несъстоятелности на редица големи компании.

За съжаление в повечето от случаите българските компании предприемат тази крачка едва след като са имали негативен опит като неплащане от страна на техни контрагенти или неуспешни опити за събиране на просрочени вземания.

Природата на риска се променя, което изисква най-добрите застрахователни решения. Как БАЕЗ ги намира, особено в условията на днешните мащабни геополитически турболенции?

- БАЕЗ се стреми да отговаря на нуждите на клиентите и на динамиката на пазара, като предостави по-гъвкави условия, отговарящи на спецификите на рисковете, свързани с компанията, бизнеса и индустрията. Търговското кредитиране е сред съвременните методи на търговия, което обаче носи и съответните рискове за компаниите. Самите застрахователни продукти стават все по-адаптивни към търсенията от страна на бизнеса. В условията на конкурентна среда това е един от начините кредитиращата фирма да увеличи портфолиото си от клиенти, а в условията на криза е инструмент за запазването му. Целта на Агенцията е са осигури на българските компании адекватни решения за осъществяване на търговската им дейност, да бъде пълноценен партньор при управлението на риска, да насърчава разширяването на бизнеса им на нови пазари, чрез поделяне на риска, както и да гарантира сигурността на техните вземания. БАЕЗ осъществява подкрепа на компании в приоритетни за икономиката на страната отрасли.

Промени ли се географията на рисковете за износ и инвестиции държави? Как бихте ги подредили в една ваша класация?

- Фирмите могат да получат покритие на търговски и/или политически рискове за над 150 държави, като извършваме не само анализ на самия купувач, но и риска на държавата в която е позициониран. Ние като държавен застраховател, осигуряваме застрахователно покритие на купувачи от страни, които попадат в по-рискови групи държави, при които е налице сериозен политически риск. Съществен дял в портфейла на БАЕЗ от застраховани вземания са длъжници от държави традиционни търговски партньори на България като: Гърция, Германия, Италия, Испания, Румъния, Сърбия, като имаме и клиенти с бизнес партньори от по-далечни дестинации като Африка и  Латинска Америка например, за които също осигуряваме покритие.

Бихте ли посочили най-важните цели, които БАЕЗ трябва да постигне през 2019?


- Целите пред БАЕЗ са винаги високи, като 2019 г. не прави изключение – подобряване на клиентското обслужване, нови гъвкави решения, нови продукти. Услугата, която БАЕЗ предлага не е само в осигуряване на застрахователно покритие, а в предварително проучване на историята и кредитоспособността на купувачите и консултиране на клиентите във връзка сключване на нови договори или превенция при негативен тренд във финансовото състояние на настоящи търговски партньори. Усилията ни ще бъдат насочени към изпълнение на основната мисия на дружеството, а именно стимулиране на българския износ и намаляване риска на компаниите при осъществяване на дейностите си. Ще се стремим както и до момента да вземем участия в голям брой форуми и конференции, насочени към информиране на българския бизнес за застрахователните решения, които БАЕЗ предлага. Постигането на заложените цели и разширяване на продуктовото портфолио стои не на последно място пред Агенцията.Благодаря за това интервю!

Димитър Дженев


Снимки: Божидар Марков

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер