коментари > интервюта


Момчил Ройнев: В тези тежки за българския бизнес времена, защитата на вземанията е в основата на успешното управление на експортните бизнес начинания

Изпълнителният директор на Българската агенция за експортно застраховане ЕАД пред exporter.bg за това как БАЕЗ в сегашната трудна икономическа ситуация продължава активно да провежда политиката на държавата за подпомагане на националните износители и националния бизнес като цяло в условията на пандемия

„БАЕЗ застана зад своите настоящи и бъдещи клиенти, като запази и надгради подхода, при който осигурява застрахователно покритие и предоставя възможност на фирмите да работят при условия на отложено плащане“, казва Момчил Ройнев.

Г-н Ройнев, как COVID - 19 промени света на експортното застраховане и как БАЕЗ работи в условията на тази безпрецедентна криза, предизвикана от пандемията в световен план?

- Кризата вследствие на коронавируса нанесе значителни щети върху световната икономика.  Много големи и икономически развити държави ще отчетат спад на БВП в резултат на последиците от пандемията. За по - малките държави каквато е България, ситуацията изглежда дори още по - сериозна. Прогнозите все още са много неясни и зависят до голяма степен от продължителността на пандемията. В тази трудна икономическа ситуация БАЕЗ продължава активно да провеждат политиката на държавата за подпомагане на националните износители и националния бизнес като цяло в условията на пандемия. БАЕЗ застана зад своите настоящи и бъдещи клиенти, като запази и надгради подхода, при който осигурява застрахователно покритие и предоставя възможност на фирмите да работят при условия на отложено плащане. Ние продължаваме да гарантираме техните вземания в условия на влошена икономическа обстановка в национален и световен мащаб.

На базата на правителствено постановление Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД има възможността да осигурява разширяване на застрахователното покритие срещу политически риск при износ. Какво бихте казали на българските експортни фирми в този момент, какво би било Вашето послание към тях?

- БАЕЗ е създадена с цел осъществяване на националната стратегия на държавата в областта на външнотърговския обмен и по – конкретно развитие на експортния потенциал на страната и повишаване конкурентостта на износа на български стоки и услуги на международните пазари, както и подкрепа на развитието на българските инвестиции в чужбина. Същевременно БАЕЗ осъществява дейност и за собствена сметка, като осигурява застрахователно покритие при износ за страни включени в Списъка на държавите с пазарен риск, приети с Постановление на Министерски съвет на Република България от юни от 2007 г. Това са всички държави – членки на Европейския съюз и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Според последните макроикономически показатели е налице икономически спад вследствие на епидемичния взрив от COVID – 19 като се очаква тази тенденция да продължи и в близко бъдеще. С цел да се подпомогнат икономиките на ЕС в контекста на епидемичната криза от COVID – 19, Европейската комисия прие временна рамка, която дава възможност на държавите – членки да предоставят допълнителни мерки за подкрепа, като използват гъвкавостта на настоящите правила за държавна помощ, като държавите с пазарен риск временно ще се третират, като държави с непазарен риск.

В този смисъл е и Постановлението на Министерски съвет от 28.05.2020 г. за изменение на  списъкът на държавите с пазарен риск, чрез което изменение БАЕЗ осигурява застрахователно покритие на своите клиенти освен срещу търговски и срещу политически риск при осъществяване на експортната им дейност. Това означава, че се разширява обхвата на застрахователно покритие, освен чрез включване на забава на плащане и неплатежоспособност, БАЕЗ осигурява допълнително застрахователно покритие и чрез включване на риск свързан с държавата на длъжника по сделката. Този риск включва възникване на политически събития, като война, преврат, граждански безредици, бунтове, стачки, ембарго, както и природни бедствия, обявяване на общ мораториум върху плащанията или други събития със сравним ефект.

Мярката дава възможност, посредством застрахователното покритие, осигурено за сметка и с подкрепата на държавата, БАЕЗ да  подпомогне българския бизнес в условията на пандемия. Българските експортьори следва да имат предвид, че в тези тежки за българския бизнес времена, защитата на вземанията е в основата на успешното управление на техните експортни бизнес начинания.

Как БАЕЗ може да ги подкрепи в техните усилия да осъществяват успешен експорт?


- Целта ни като държавен експортен застраховател е да осигурим на българските компании адекватни решения за осъществяване на търговската им дейност, да бъдем пълноценен партньор при управлението на риска, както и да насърчаваме разширяването на производствената и търговската  им дейност на нови пазари, като гарантираме сигурността на техните вземания. По този начин българските компании ще могат по - ефективно да управляват своята ликвидност, като в същото време могат да получат и допълнително оборотно финансиране от търговските банки, в случай на необходимост.

Важно решение от страна на БАЕЗ ЕАД е осигуряване на застрахователно покритие по вече сключени застрахователни договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск, чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащане, причинени от кризата с  COVID – 19. Защо застраховката на търговски вземания е инструмент за намаляване на междуфирмената задлъжнялост в страната?

- За нас това решение бе изключително важно и ключово!  Целта бе  БАЕЗ да подпомогне своите настоящи и бъдещи клиенти да преодолеят негативните икономически последици от обявената световна пандемия свързана с разпространение на COVID – 19. По този начин гарантирайки вземанията на българските компании, ние осигуряваме възможност те да осъществяват търговската си дейност при условие на влошена икономическа обстановка.

Наплащането от страна на контрагентите на нашите клиенти, особено в по - засегнатите сектори като ХОРЕКА сектор, транспортен сектор и други би довело до сериозни финансови сътресения в компаниите от бранша и ще е предпоставка за задълбочаване на междуфирмената задлъжнялост в страната. Търговското кредитиране е сред съвременните методи на търговия, което обаче носи и съответните рискове за компаниите. Застраховката на търговски риск представлява инструмент, чрез който се гарантира стабилността на фирмените вземания и спомага за  намаляване на  междуфирмената задлъжнялост.

Какви бяха финансовите резултати на БАЕЗ миналата година? Добра година ли бе 2019 за агенцията?


- БАЕЗ постигна изключително високи резултати през изминалата година. Целите, които си бяхме поставили са изпълнени в цялост, успяхме да разширим клиентското си портфолио и да предложим бързи и адекватни решения на нашите клиенти. В условията на засилваща се конкурентна среда и запазваща се тенденция за намаляване на тарифните числа, през 2019 година дружеството отбеляза ръст в получения премиен приход, реализирани застрахователни обороти и обема на кредитните лимити по застраховка  на Кредити и финансирания. Обема на застрахованите вземания надхвърли 2 млрд. лева, което показва че все по-голям брой български компании се обръщат към БАЕЗ за осигуряване на застрахователно покритие.

Очакванията Ви за 2020 г.?

- В условията на разрастваща се икономическа криза в резултат на COVID – 19, очаквам 2020 година да бъде трудна, изпълнена с много предизвикателства за нас.  Но в същото време съм убеден, че екипа на БАЕЗ ще продължи да изпълнява стратегията на държавата в областта на търговския обмен, а именно повишаване на експортния потенциал на българските стоки и услуги на международните пазари, както и оказване на подкрепа за реализация на българските инвестиции в чужбина.

Благодаря Ви за това интервю!

Димитър Дженев
 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер