експорт > клуб на експортьора


Българска Агенция за Експортно Застраховане

Българска Агенция за Експортно Застраховане (БАЕЗ) е застрахователно дружество, което предлага застраховки срещу финансови рискове

Целта на БАЕЗ е да бъде най-добрият партньор при оценката и споделянето на кредитния риск, за да могат българските компании не само да гарантират настоящия обем на бизнеса си, но и да имат възможността да го разширят с нови партньори и на нови пазари.

Българска Агенция за Експортно Застраховане (БАЕЗ) е застрахователно дружество, което предлага застраховки срещу финансови рискове. Сред основните продукти на БАЕЗ са застраховки на плащанията, които покриват следните рискове:

Търговски рискове (забавяне на дължимо плащането или обявяване в несъстовятелност) на контрагентите, с които българските компании извършват сделки за износ или на територията на Република България; Политически рискове (войни, стачки, ембарго, мораториум върху плащанията, конфискация и национализация и др.) в страната на реализирания износ.

БАЕЗ е основана през 1998 г. и притежава капитал от 10 000 500 лева. БАЕЗ е акционерно дружество, чийто единствен акционер е държавата, представлявана от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Дейността на БАЕЗ се регулира от два различни нормативни акта: от Кодекса на застраховането (дейност на БАЕЗ за собствена сметка) и от Закона за експортното застраховане (дейност на БАЕЗ за сметка на държавата).

Дейността на БАЕЗ за сметка на държавата е от изключително важно значение, тъй като е свързана с прилагането на националната експортна стратегия и гарантира изплащането на обезщетения при покритие на плащания от длъжници в по-рискови държави (извън ЕС и ОИСР), както и при застраховки на банкови кредити за предекспортно финансиране, застраховка на кредити и финансирания, предоставени на МСП или такива, финансиращи приоритетни за българската икономика отрасли.

В тези случаи държавата гарантира изплащането на обезщетения посредством ежегодно заделяни средства в държавния бюджет.

Застраховане на плащанията

Застраховката на кредитния риск е едно от най-добрите решения за фирмите, тъй като тя предоставя защита от риска от неплащане от страна на нейните контрагенти. По този начин се предотвратяват или лимитират сривове в дейността и проблеми с ликвидността й.

Кредитирането на купувача е често срещана практика в разплащанията между фирмите не само на местния, но и на външните пазари. С цел да увеличат конкурентоспособността си, предлагайки на клиентите си по-изгодни условия и цени, доставчиците поемат по-голям риск, приемайки да работят при условия на отсрочено плащане.

Ето защо застраховането на плащанията позволява на компаниите да намалят рисковете при осъществяване на дейността си, да увеличат обема на продажбите си и да навлязат на нови пазари.

Механизъм на застраховане на плащанията /Виж схемата по-горе/


Възможности за финансиране

БАЕЗ също е разработила схеми за улесняване на достъпа на компаниите до финансиране. Те основно могат да се разделят на два вида:
застраховане на банков кредит (за предекспортно финнасиране или кредит, предоставен на МСП) – застрахованият е банка, която предоставя за застраховане кредита; застраховката покрива главницата и лихвата на кредит срещу рисковете от неплащане на кредита и обявяване в несъстоятелност на длъжника.
текущо финансиране на дейността по договори за износ или доставки на територията на Република България – полица, покриваща търговски или политически риск, може да бъде прехвърлена в полза на трето ползващо се лице (обикновено търговска банка), която финансира дейността на българския доставчик. В този случай фирмите си осигуряват по-висока ликвидност в рамките на периода на отсрочване на плащането.

Други финансови продукти

застраховка на български инвестиции в чужбина – покрива рисковете на държавата, в която е осъществена инвестицията;
застраховка на акредитив – покрива риска от неизпълнение или отказ на банката-издател да изпълни задълженията си по акредитива;
застраховка на банкова гаранция – покрива риска от усвояване на гаранцията, издадена във връзка с условия, поставени на български доставчик или производител (за участие в търг, за добро изпълнение и др.)

Цели на БАЕЗ


Природата на риска се променя постоянно и поради тази причина БАЕЗ се стреми да предлага най-адекватните застрахователни решения. Целта на БАЕЗ е да бъде най-добрият партньор при оценката и споделянето на кредитния риск, за да могат българските компании не само да гарантират настоящия обем на бизнеса си, но и да имат възможността да го разширят с нови партньори и на нови пазари.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер