финанси > застраховане


Мултинационалните компании тласкат нагоре пазара на застраховки на финансовите рискове

Големите мултинационални компании сключват повече кредитни застраховки, коментират представители на застрахователния бизнес в Европа

Според Българска Агенция за Експортно Застраховане (БАЕЗ) високата междуфирмена задлъжнялост продължава да бъде един от най-сериозните проблеми на икономиката ни. Българските компании застраховат риска от неплащане едва след като вече са се „опарили”.

Застраховането на финансови рискове в най-общи линии е застраховката на търговския кредит, т.е. на риска от неплащане и фалит на търговски партньори, с които се работи на отсрочено плащане. Има няколко фактора, които водят до растеж на пазара на застраховане на търговски кредити. Светът е все по-свързан, отколкото когато и да било преди, с все по-бърза и ефективна комуникация.

Намирането на нови партньори става все по-лесно, но рисковете остават - този тип застраховане дава на компаниите увереността да търгуват и да инвестират на нови пазари, да работят с нови клиенти. Един от основните кредитни рискове, с който се сблъскват компаниите, търгувайки в чужбина, и който може би обединява под една шапка всички останали рискове, е дефинирането и преодоляването на културните разлики на съответните чужди територии.

Компаниите, които продават стоки или услуги на чуждестранните пазари или директно преместват бизнеса си в чужбина, се сблъскват със сериозни предизвикателства заради очевидните културни разлики, опасността от непознаване в детайли на местното законодателство, но най-често надвисналата опасност е, че компаниите не познават своя клиент и неговите възможности да плати.

Наблюденията върху средиземноморската култура на плащане показват, че през последните години при нея са се утвърдили средни срокове на плащане до около 120 дни, а Западна Европа традиционно представлява пазар с около 60-дневно отсрочване за плащане.

Комбинацията от влиянието на глобалната рецесия и глобализацията промени профила на потребителя на този тип застраховане. Той вече търси тази услуга не толкова с цел ограничаване на риска, а чрез нея дава възможност на своята компания да поддържа или увеличи своя растеж, да започне да работи с непознати клиенти, като в същото време изразява доверие в техните способности за коректно плащане, предоставяйки им търговски кредит.

Голяма част от мениджърите на застрахователни дружества и брокери в страните от Западна Европа споделят, че мултинационалните компании проявяват завишен апетит за застраховане на финансови рискове, което като цяло представлява доста стимулиращ факт относно възможностите за нарастване потреблението на този специфичен застрахователен продукт. Интересът към тези продукти от страна на мултинационалните компании се дължи най-вече на ясното осъзнаване и разбиране, че вземането представлява важен актив на компанията, за което трябва да се полагат повече грижи.

Според анализ на списание „Trade & Forfaiting Review” застрахователите са позитивно настроени към акумулиране на нов бизнес през 2014 г., въпреки че все пак остават някои притеснения. В публикацията членовете на Международната асоциация на застрахователите на кредити и гаранции (ICISA)* коментират, че през 2013 г. ръстът на новия бизнес е негативно повлиян от продължаващите икономически и политически смущения по света.

Застрахователите, обаче, са оптимистично настроени относно активизирането на бизнеса през 2014 г., като се очаква ръст в Азия, държавите от НАФТА**, от Южна Европа, Германия и Русия. Робърт Ниджхаут, изпълнителен директор на ICISA, твърди, че традиционно усилията на членовете на Асоциацията за търсене на клиенти са насочени към държавите от ОИСР***, но най-големите вече се обръщат към развиващите се пазари, където този бизнес е все още в етап на растеж и търсенето му се повишава. Забелязва се голям потенциал за разгръщане на услугите по застраховане на търговски рискове в Азия, Латинска Америка, Централна и Източна Европа.

От българския експортен застраховател Българска Агенция за Експортно Застраховане (БАЕЗ)**** коментираха, че според тях се запазва тенденцията на задържане на растежа на бизнеса и родните компании през 2014 г. продължават да се изправят пред същите предизвикателства. Тази обстановка дава отражение и върху дейността на БАЕЗ. Нарастването на възможността за реализиране на финансови загуби по кредитни и търговски сделки през 2013 г. е довела и до по-голямо търсене на този тип застраховки, което е видно от ръста на общия обем на застрахованите продажби от 7 % в сравнение с предходната 2012 година.

Не само на местния пазар, но и в глобален мащаб, фирмите продължават да се борят с резултатите от финансовата криза, независимо от сферата си на дейност. Затова БАЕЗ се стреми да продължава да играе ролята на организация, целяща да подкрепи българските компании на международния пазар и да ги предпази от евентуални загуби при реализиране на техните сделки. Това е видно и от отчетеното за поредна година високо ниво на одобрените кредитни лимити (acceptance ratio) – през 2013 г. е осигурено застрахователно покритие на 91% от тях, а през 2012 г. този процент е бил 90%. Високата междуфирмена задлъжнялост продължава да бъде един от най-сериозните проблеми и на местния пазар, което води до ръст от 12% на застраховките, покриващи риска от неплащане между контрагенти на територията на България.


В същото време от БАЕЗ напомнят, че експортният застраховател не само застрахова. Предварителното проучване и оценка на партньорите, както и дефиниране на препоръчителни кредитни лимити за работа на отсрочено плащане с тях, представлява в своята същност предоставяне на съвети и консултации на компаниите. Част от клиентите, особено по-големи компании и такива с чуждестранен мениджмънт, сами узряват за решението да се обърнат към застрахователя. Това е логично, защото застраховането на всякакъв вид финансови рискове е редовна практика в държавите от Западна Европа, където в повечето случаи е ситуирана компанията-майка. За съжаление в повечето от случаите българските компании предприемат тази крачка едва след като са имали негативен опит като неплащане от страна на техни контрагенти или неуспешни опити за събиране на просрочени вземания.

Анна Кършовска, ръководител служба Бизнес развитие и контролинг на Българска Агенция за Експортно Застраховане

 

* 50-те члена на ICISA от частния сектор са основните застрахователи и презастрахователи на търговски кредити и гаранции. Те застраховат повече от 95% от световния търговско-кредитен бизнес – типично краткосрочно покритие на отсрочено плащане и някои документарни операции, базирани на основата на кредит. Тя е първата кредитно-застрахователна асоциация, основана през 1928 г. Членовете й играят ключова роля в предоставянето на покритие в размер на над 2 трилиона щ.д. застраховани търговски вземания, както и издаване на гаранции за милиарди долари в областта на строителството, услугите и инфраструктурата.

** Северноамериканското споразумение за свободна търговия (North American Free Trade Agreement - NAFTA), влиза в сила от 1994 г. Често под това име се подразбира самата зона за свободна търговия, създадена със споразумението, с членове Канада, Мексико и САЩ.


*** Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ОИСР (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) е международна икономическа организация на развитите държави (34 страни членки) с цел стимулиране на икономическия прогрес и световната търговия. Тя води началото си от Европейската организация за икономическо сътрудничество (ЕОИС), основана през 1948 г. за координация на помощта по плана Маршал, който трябвало да преустрои Европа след Втората световна война. По-късно в организацията са включени и неевропейски държави.


**** Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ) е застрахователно дружество, което предлага застраховки срещу финансови рискове - срещу търговски рискове (забавяне на дължимо плащането или обявяване в несъстоятелност на контрагентите) и политически рискове в страната на реализирания износ. БАЕЗ е основана през 1998 г., капиталът е 100% собственост на държавата. Нейна основна цел е да подпомага българските износители на международните пазари.

 
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Ще стане ли България Силициевата долина на Балканите?
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер